Szkolenie PPOŻ i zasady ewakuacji

Szkolenia PPOŻ organizujemy w dwóch formach

  • Szkolenie PPOŻ stacjonarne
  • Szkolenie PPOŻ on-line przez internet w e-learningu

Organizowane przez nas w formie e-learningu szkolenia PPOŻ są bardzo dobrym rozwiązaniem dla pracodawców którzy chcą zminimalizować koszty związane z obowiązkiem przeszkolenia pracowników w tym zakresie przy równoczesnym zachowaniu wysokiej jakości kształcenia.

Nasze szkolenia PPOŻ on-line czyli prowadzone zdalnie w formie elektronicznej,  przez internet nie ograniczają pracowników w kwestiach czasu i miejsca wykonania szkolenia, dzięki czemu – szkolenie nie dezorganizuje pracy firmy.

Uczestnicy szkolenia ppoż sami decydują o tym jak długie będą poszczególne sesje, dzięki czemu możliwe jest rozbicie całkowitego czasu szkolenia ppoż na krótsze odcinki czasowe. Pozwala to na idealne dopasowanie szkolenia z ochrony przeciwpożarowej do potrzeb jego uczestników.

Jaki jest cel szkoleń PPOŻ?

Nadrzędnym celem szkoleń PPOŻ jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy pracowników oraz pracodawców, z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Na naszym szkoleniu ppoż uczestnicy zapoznają się z oceną zagrożeń występujących w procesach pracy oraz oceny ryzyk które się z nimi wiążą. Szkolenia PPOŻ pomagają nauczyć pracowników prawidłowych sposobów postępowania, właściwych nawyków pokazują jak powinni się zachować w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia zarówno swojego jak i współpracowników.

Szkolenie PPOŻ i zasady ewakuacji

Pełne internetowe szkolenie PPOŻ doprecyzowuję zapoznając ze szczegółami tematyki ochrony przeciwpożarowej oraz sposobów prowadzenia ewakuacji.  Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej przygotowane jest dla wszystkich pracowników niezależnie od branży w której pracują. Szkolenie ppoż  z przez internet z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy poszerza kompetencje pracowników dziedzinie ochrony przeciwpożarowej pozwalając im na pełnienie funkcji – zadań pracownika wyznaczonego do prowadzenia ewakuacji.

Skąd wynika obowiązek pracodawcy do przeprowadzenia szkoleń przeciwpożarowych?

Ochrona przeciwpożarowa ma na celu ochronę zdrowia, życia, mienia lub środowiska przed pożarem czy klęską żywiołową, dlatego jest niezwykle ważna także w stosunkach pracy.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej każdy właściciel lub użytkownik budynku ma obowiązek zapewnić ochronę przeciwpożarową. W związku z powyższym zarówno pracodawca, który jest właścicielem budynku, jak i ten, który budynek wynajmuje, musi spełnić określone w ustawie obowiązki:

  • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
  • wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,
  • zapewnić konserwację i naprawy sprzętu oraz urządzeń określonych w pkt 2, zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,
  • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
  • przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
  • zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
  • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.Z racji omawianego tematu najbardziej interesować nas będą dwa ostatnie podpunkty. Na ich podstawie obowiązkiem pracodawcy jest najpierw ustalenie zasad postępowania w razie wystąpienia zagrożenia w miejscu pracy, a następnie zapoznanie z nimi wszystkich pracowników.

Kto przeprowadza szkolenie ppoż?

Każdy pracodawca powinien a nawet  musi wyznaczyć osobę odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową i prowadzenie ewakuacji. Czynności takie z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać jedynie osoby posiadające właściwe kwalifikacje. Mogą to być osoby, które zatrudnione są w jednostkach ochrony przeciwpożarowej lub posiadające kwalifikacje określone w art. 4 punkt 2a i 2b ustawy.