Wypadki przy pracy – postępowanie powypadkowe – przygotowanie dokumentacji powypadkowej

Podstawa prawna opracowania dokumentacji powypadkowej

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. nr 105 poz.870)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 14 poz. 80 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jej dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. Nr 237 poz. 2015)


Wypadki przy pracy – postępowanie powypadkowe – przygotowanie dokumentacji powypadkowej

W ramach oferowanych usług BHP a także na osobne zlecenie pracodawcy bierzemy udział w postępowaniu powypadkowym opracowując komplementarnie dokumentację powypadkową. Koszt poprowadzenia postępowania powypadkowego zależny jest od skomplikowania i złożoności sprawy ( Wyższy koszt w przypadku postępowania po ciężkim wypadku przy pracy , zbiorowym wypadku przy pracy, niższy w przypadku kiedy doszło do lekkiego urazu bądź był to wypadek w drodze do pracy bądź z pracy )
Przygotowujemy dokumentację i prowadzimy postępowanie powypadkowe dla:

 • Wypadku przy pracy
 • Wypadku przy pracy z ciężkimi następstwami 
 • Zbiorowym wypadku przy pracy ( minimum dwóch poszkodowanych w jednym zdarzeniu )
 • Śmiertelnym wypadku przy pracy
 • Wypadku zrównanym z wypadkiem przy pracy – wypadku w podróży służbowej
 • Wypadku w drodze do pracy
 • Wypadku w drodze z pracy

Koszt postępowania powypadkowego: 200 zł – 800 zł brutto

Składanie zamówienia na dokumentację powypadkową:  W celu złożenie zamówienia na wykonanie Dokumentacji Powypadkowej  należy złożyć zapytanie na adres e-mail biuro@uslugi-bhp.com.pl uwzględnieniem podstawowych informacji dotyczących wypadku.

Więcej informacji o Dokumentacji Powypadkowej znajdziesz poniżej.

USTALENIE OKOLICZNOŚCI WYPADKU

Wypadki przy pracy, wskutek których doszło do śmierci pracowników, firma musi zgłosić do właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora. Gdy nie było ofiar śmiertelnych, przyczyny oraz uwarunkowania zdarzenia ustala powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy. W jego skład wchodzą pracownik służby BHP oraz społeczny inspektor pracy. Osoby powołane do zbadania okoliczności wypadku powinny obejrzeć miejsce zdarzenia, sprawdzić stan techniczny maszyn, innych urządzeń technicznych i ochronnych. Ważne, aby podczas tych czynności prowadzić dokumentację w postaci zdjęć, szkiców oraz notatek. Zespół powypadkowy musi zebrać wyjaśnienia od poszkodowanego oraz świadków zdarzenia. Po przeprowadzeniu wszystkich czynności sprawdzających należy sporządzić protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Zespół powypadkowy ma 14 dni na jego spisanie od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Protokół powinien trafić do poszkodowanego i do pracodawcy.

Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie rejestru wypadków przy pracy. W dokumencie tym muszą znaleźć się informacje na temat poszkodowanego oraz okoliczności wypadku i liczba dni niezdolności do pracy. Dodatkowo pracodawca musi wypełnić tzw. statystyczną kartę wypadku przy pracy.


Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyna zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć i nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez Ciebie zwykłych czynności albo poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez Ciebie czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia;
 • w czasie, w którym pozostawałeś w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Uraz to uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka na skutek działania czynnika zewnętrznego.

W zakresie uprawnień do świadczenia na równi z wypadkiem przy pracy traktowany jest wypadek, któremu uległeś:

 • w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowało takie Twoje postępowanie; które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych Ci zadań służbowych;
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
 • przy wykonywaniu zadań zleconych Ci przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyna zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć i miało miejsce w okresie ubezpieczenia wypadkowego podczas:

 • uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów – jeśli pobierasz stypendium sportowe;
 • wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
 • pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie;
 • odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia;
 • stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący;
 • pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych;
 • wykonywania pracy na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych – jeśli jesteś członkiem tej spółdzielni albo osobą traktowaną na równi z członkiem tej spółdzielni;
 • wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług;
 • wykonywania pracy na podstawie umowy uaktywniającej (na podstawie ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do 3 lat);
 • współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług;
 • wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej;
 • wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej;
 • wykonywania czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi – jeśli jesteś osobą duchowną;
 • odbywania służby zastępczej;
 • nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej – jeśli jesteś słuchaczem i pobierasz stypendium;
 • wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, jeżeli:
  • umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym pozostajesz w stosunku pracy;
  • jeżeli w ramach takiej umowy wykonujesz pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostajesz w stosunku pracy;
 • pełnienia obowiązków służbowych do dnia 31 grudnia 2017 r.  – jeśli byłeś funkcjonariuszem celnym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773 z późn. zm.