Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest to opracowanie, którego celem jest ustalenie wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym i porządkowym, jakie należy uwzględnić podczas eksploatacji konkretnego budynku. Wymagania prawne dotyczące opracowania zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719). Do zapoznania się z treścią powyższego dokumentu i przestrzegania zawartych w nim ustaleń zobowiązani są wszyscy pracownicy; bez względu na zajmowane stanowisko służbowe i rodzaj wykonywanej pracy.

Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?
Opracowywanie IBP należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które zgodnie z ustawą z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie  przeciwpożarowej (Dz.U. nr 81 poz. 351) powinny być realizowane przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje. Są to osoby spełniające jedno z poniższych kryteriów:

  • tytuł zawodowy technika pożarnictwa,
  • wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej,
  • wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
  • wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
  • uzyskały uznanie kwalifikacji do wykonywania technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – technika pożarnictwa.

KIEDY NALEŻY AKTUALIZOWAĆ INSTRUKCJĘ PPOŻ

Zgodnie z par. 6.7 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy aktualizować, co najmniej raz na 2 lata. Aktualizację okresową należy wykonać nawet jeśli w budynku nie nastąpiły żadne zmiany.

Instrukcję należy zaktualizować także po każdej zmianie sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony ppoż bez względu na czas jaki upłynął od ostatniej aktualizacji. Aktualizacja taka powinna obejmować wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem budynku oraz przepisami przeciwpożarowymi, które mogły się w tym czasie zmienić.

Informację o dacie, zakresie oraz danych osoby dokonującej aktualizacji wraz z własnoręcznym podpisem należy umieścić w karcie aktualizacyjnej, która powinna być integralną częścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego należy poddawać okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Co jeśli budynek nie posiada IBP?

Z pewnością nie wszystkie budynki, zwłaszcza te budowane w latach kiedy nie istniały regulacje dotyczące Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego nie posiadają takiej instrukcji. Zwyczajem jest wpisywanie kwestii z zakresu ochrony przeciwpożarowej do Instrukcji Technologiczno- Ruchowych, czy też Instrukcji Przeciwpożarowych dla danych obiektów. Dokumenty te nie mogą być uznawane jako Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego. Dodatkowo, opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wiąże się z pewnego rodzaju odpowiedzialnością. Opracowaniem Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego mogą zajmować się jedynie osoby posiadające uprawnienia. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów dopuszcza umieszczenie zagadnień Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Instrukcjach Technologiczno- Ruchowych dla obiektów produkcyjnych, magazynowych, inwentarskich. 

Często jednak na terenie zakładów znajdują się nie tylko budynki produkcyjne, magazynowe, czy inwentarskie, ale również budynki administracyjne, dla których już nie opracowuje się Instrukcji Technologiczno – Ruchowych.

Dlatego bardziej praktycznym sposobem jest opracowanie jednej Instrukcji dla danego obiektu, zakładu czy oddziału.

Kiedy już powstanie stosowny dokument należy wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przekazać właściwemu Miejscowo komendantowi powiatowemu lub miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.

Wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego powinien zawierać:

  • warunki ochrony przeciwpożarowej danego budynku czy strefy pożarowej,
  • rzuty poszczególnych kondygnacji wraz z planem zagospodarowania terenu.

Warunki ochrony przeciwpożarowej oraz plany budynku pozwolą na zapoznanie się z nimi. Niewątpliwie będą pomocne przy planowaniu, organizacji i prowadzeniu działań gaśniczych czy operacyjno – ratowniczych.