Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego IBP

Zajmujemy się wykonywaniem Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP), zgodnych z aktualnymi przepisami. Realizujemy zlecenia w całym kraju.

WAŻNE: Usługę tę wyceniamy zawsze indywidualnie. Jeżeli chcecie Państwo, aby cały proces wyceny został optymalnie przyspieszony, proponujemy odpowiedzieć na poniższe pytania:

  • Czy instrukcja PPOŻ ma dotyczyć istniejącego już budynku czy dopiero budowanego obiektu?
  • Jaki rodzaj działalności gospodarczej Państwo prowadzicie – usługowy, produkcyjny, magazynowy, biurowy (inny)?
  • Czy w budynku istnieją takie stanowiska pracy, gdzie istnieje ryzyko wybuchu?
  • Jaka jest powierzchnia/kubatura danego obiektu?
  • Jaka jest wysokość obiektu i ile liczy kondygnacji?
  • Czy dysponujecie Państwo projektem budowlanym z rysunkiem i rzutem kondygnacji i w jakiej wersji (elektronicznej lub papierowej)?

Dzięki dokładnym odpowiedziom szybciej przedstawimy Państwu ofertę cenową i wykonamy odpowiednią instrukcję przeciwpożarową.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

opracowana przez naszych specjalistów ochrony ppoż spełnia najnowsze wymogi i standardy prawne Zaletą wykonanej przez naszego inspektora ppoż instrukcji bezpieczeństwa pożarowego  są czytelne plany ewakuacji. Wszystkie rysunki z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów (m.in. uwzględniające warunki ewakuacji, podział na strefy pożarowe, miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic) Gwarantujemy  pełną akceptowalność dokumentu przez Państwową Straż Pożarną. Bardzo istotnym dla dobrze opracowanej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest to, żeby odzwierciedlała stan faktyczny w obiekcie, jak również należy pamiętać, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla wszystkich budynków. Aczkolwiek jeśli chcecie Państwo zwiększyć poziom bezpieczeństwa pożarowego pracowników oraz zwiększyć wiedzę w zakresie ochrony przeciwpożarowej, posiadać odpowiednią dokumentację dla towarzystw ubezpieczeniowych gwarantującą bezproblemowe wypłaty odszkodowań zamówcie opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

IBP Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego wykonujemy dla Klientów z całej Polski

Osobiście dostarczymy dokument  instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na terenie Grodziska Mazowieckiego, Brwinowa, Błonia, Pruszkowa, Piastowa, Ożarowa Mazowieckiego jak i miasta stołecznego Warszawy oraz najbliższych okolic. W miejsca po za zachodnim Mazowszem w całej Polsce, wysyłamy dokument instrukcji bezpieczeństwa pożarowego kurierem / Pocztą Polską zgodnie z życzeniem Klientów. Zamawiając nasze dokumenty gwarantujemy iż przygotowane przez nasz zespół instrukcje bezpieczeństwa pożarowego ( IBP )spełnią oczekiwania organu Państwowej Straży Pożarnej, ubezpieczyciela i każdego Klienta.

 


Podstawa prawna obowiązku wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego:

Dz.U.2010.109.719 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:
1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
b) odległości od obiektów sąsiadujących,
c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
g) podziału obiektu na strefy pożarowe,
h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.
2. Warunki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz plany, o których mowa w ust. 1 pkt 8, w stosunku do obiektów i terenów wymienionych w § 28 ust. 1, są przekazywane do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w celu ich wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych.
3. Sposób przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 2, powinien zapewnić możliwość ich natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych.
4. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej może zwolnić właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu z przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 2, jeżeli nie spowoduje to niespełnienia wymagań, o których mowa w ust. 3, oraz żądać ich uzupełnienia w uzasadnionych przypadkach.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, mogą być przekazywane w formie elektronicznej.
6. Instrukcja, o której mowa w ust. 1, może stanowić w obiektach produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich część instrukcji technologiczno-ruchowej, a w obiektach znajdujących się na terenach zamkniętych, służących obronności państwa oraz obiektach zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych część planu ochrony lub działań ratowniczych.
7. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
8. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3;
3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.
9. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.